Digitalisering skjer overalt og fører til store endringer i arbeidslivet. Ny teknologi og måten å drive en virksomhet på, krever at man har medarbeidere med kompetanse som er tilpasset fremtidens digitale organisasjoner.

PwC gjennomførte i 2018 et FoU-prosjekt som belyser hva som skal til hos virksomheter for å lykkes med digital omstilling. Behov for økt teknologikompetanse i alle deler av virksomheten var sentrale funn: 

  • Ledere må være i stand til å forstå hvordan teknologi kan utnyttes for å løse virksomhetens oppgaver på nye og bedre måter
  • IT-avdelingen må ha kunnskap om nye teknologier og teknologitrender 
  • Medarbeidere må ha kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy og løsninger  

Kompetanseutvikling vs Rekruttering

Flere virksomheter rekrutterer medarbeidere med ny kompetanse fremfor å mobilisere eksisterende og tilgjengelig kompetanse. Denne tilnærming anses som ikke er bærekraftig mht. digital transformasjon og samtidig finnes det ikke tilstrekkelig «ny» kompetanse tilgjengelig i markedet (HR Norge 2018). Ettersom digital utvikling går raskt, er det fort at «ny» kompetanse blir utdatert. Å rekruttere nye medarbeidere med den ønskede kompetansen i stedet for å fokusere på intern kompetanseutvikling, kan skape negative ringvirkninger for bedriftens utvikling over tid. Samtidig kan det være svært demotiverende ovenfor medarbeidere som ønsker å utvikle seg internt i virksomheten.

Ofte har bedrifter medarbeidere med et stort uutnyttet kompetansepotensial. Utvikling av egne medarbeidere er derfor et viktig tiltak for din virksomhet som ønsker en bærekraftig organisasjon med motiverte medarbeidere. Flere store bedrifter som DnB og Telenor har lansert «kompetanseløft» som en storsatsing på å utvikle egne ansatte. For å møte morgendagens kompetansebehov har de gått fra å bytte ut ansatte, til å utvikle dem.

Den digitale utviklingen gir dermed et behov for «ny» eller «annen» kompetanse innen teknolog i virksomheter som ønsker å følge med i markedet. Hvor og hvordan kan virksomheten anskaffe den ønskede teknologikompetansen?

Upskilling eller Reskilling?

Kompetanseutvikling omtales ved begrepene: «upskilling» og «reskilling». Upskilling innebærer kompetanseutvikling i medarbeidernes nåværende roller, og reskilling innebærer kompetanseutvikling for en ny rolle. For å møte dagens kompetansebehov, er kompetanseutvikling som fokuserer teknologi kanskje det viktigste for både upskilling og reskilling hos medarbeidere. Teknologi er med på å drive virksomheter inn i fremtiden, og det kreves at flere har en forståelse og innsiktfor å ta en del i den digitale utviklingen (PwC 2018).  

En HRundersøkelse gjennomført av HR Norge i samarbeid med EY i 2017 konkluderer med at én tredjedel av de deltakende virksomhetene ser behov for kompetanseutvikling, eller re-skilling allerede nåog ytterligere én tredjedel i løpet av de kommende årene.

Så hvordan kan virksomheter internt begynne med digital kompetanseutvikling? Opplæring i digitale verktøy er et sted å starte for å øke kompetanse innen teknologi. Innsikt og kompetanse i digitale plattformer og verktøy kan gi medarbeidere og bedrifter ny innsikt, samt innovative løsninger for fremtiden. Tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelinger er blitt mer vanlig å se i virksomheter i dag, noe som krever samarbeid på en annen måte enn tidligere. Ved bruk at digitale verktøy kan bedrifter oppnå bedre samarbeid på tvers av avdelinger.  I tillegg til effektivt samarbeid, vil tjenester og oppgaver som blir automatisert gjennom digitale verktøy, være med på å skape flere gevinster i virksomheter i form av: kostnadsreduksjoner, spart tid, forbedret produktivitet, innovasjon o.l. 

Power BI
Kompetansesenter

Kompetanseutvikling for alle bedrifter

I Ingraphic har vi lansert Power BI kompetansesenter, utviklet for virksomheter som ønsker å løfte sin kompetanse i det digitale verktøyet Power BI. Har din bedrift medarbeidere som trenger et viderekommende eller avansert kurs i Power BI? Eller er dere i startfasen og har medarbeidere som ønsker å lære Power BI for nybegynnere? Vårt kompetansesenter består av instruktørkurs, workshops og support fra nybegynnernivå til avansert nivå. Kursene er derfor relevant for alle virksomheter som ønsker kompetanse innen Power BI. Med Power BI kompetanse kan alle i virksomheten få innsikt og tilgang på data, som sikrer bedre beslutninger og målrettet utvikling. Vi i Ingraphic setter søkelys på personlig utvikling i felleskap gjennom våre kurstilbud. Våre sertifiserte instruktører har bred kompetanse og erfaring med Power BI og relaterte plattformer.

Lurer du på hvordan din bedrift kan komme igang med digital kompetanseutvikling?

Vi tilbyr kurs, workshops og support for alle bedrifter!
Kontakt oss i dag så vi kan hjelpe din bedrift i gang med Power BI.

Maiken Tangen, Lead Ingraphic kompetansesenter

Leave a Reply